Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for HÅNDVIRK ApS, CVR-nr. 40380469.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang fra HÅNDVIRK ApS, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via mail, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for HÅNDVIRK ApS, medmindre HÅNDVIRK ApS udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for HÅNDVIRK ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at personligt ansvar ikke kan gøres gældende overfor partnere eller ansatte i HÅNDVIRK ApS.

Opgavens afgrænsning og udførelse
HÅNDVIRK ApS forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Med mindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som HÅNDVIRK ApS har angivet, alene skønsmæssige.

Stemmer HÅNDVIRK ApS ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens / kundeaftalens indhold.

Såfremt HÅNDVIRK ApS udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, da skal HÅNDVIRK ApS være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde. HÅNDVIRK ApS opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter HÅNDVIRK ApS ikke har ansvar for opbevaring mv.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere i HÅNDVIRK ApS er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation
Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. HÅNDVIRK ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Persondata
HÅNDVIRK ApS er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. HÅNDVIRK ApS indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger om behandling af personoplysninger mv. kan læses her: http://www.Håndvirk.dk/om

Honorarberegning og betaling
Honorar for udført arbejde beregnes normalt på udgangspunkt i et fast månedligt honorar som er anført i aftalebrev. Øvrigt honorar er på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt hver måned. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde. HÅNDVIRK ApS forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 0,8 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet indbetales på HÅNDVIRK ApS’s konto i vores pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling p.g.a. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. HÅNDVIRK ApS er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af HÅNDVIRK ApS.

Ansvarsbegrænsning
Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til HÅNDVIRK ApS med specifikation af de mangler, der gør sig gældende.

HÅNDVIRK ApS er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:
HÅNDVIRK ApS påtager sig ikke ansvar for andre parter, som drager fordel af eller benytter den af HÅNDVIRK ApS leverede ydelse.

HÅNDVIRK ApS er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser. HÅNDVIRK ApS’s ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse / indgåelse. Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod HÅNDVIRK ApS.

HÅNDVIRK ApS er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill.

Fortrolighed
Parterne er forpligtet til at at behandle alt materiale og alle oplysninger, herunder konklusionen på den leverede ydelse, fortroligt.

HÅNDVIRK ApS eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende , der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af HÅNDVIRK ApS.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger m.v., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Identitetsoplysninger
HÅNDVIRK ApS er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

HÅNDVIRK ApS videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. HÅNDVIRK ApS kan være forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet m.v. til Statsadvokaten.

Lovvalg og værneting
HÅNDVIRK ApS’s ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for domstolene.